Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rukajärven Lomamajojen tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 

Rukajärven Lomamajat
Yhteystiedot: Rukajärventie 60, 93830 Rukatunturi 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Rukajärven Lomamajat / Seija Aikkila Rukajärventie 60, 93830 Rukatunrturi
0400 389 621, info@rukajarvenlomamajat.fi 

2. Rekisteröidyt 

Nettisivujen, online-kaupan sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta saadut asiakaskontaktit. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitäjä käsittelee asiakkaiden tietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

 • rekisterin pitäjän palveluiden tarjoaminen asiakkaille 
 • asiakassuhteen perustaminen ja hoito 
 • varausten hoitaminen (esim. varausvahvistuksen ja laskujen välittäminen asiakkaalle sähköpostilla, maksujen valvonta ja perintä) 
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen sekä asiakaspalvelun kehittäminen 
 • suoramarkkinointi sähköpostilla, Rukajärven Lomamajojen uutiskirje

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin/tutkimuksiin. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 

Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista (esim. tiedot aiemmin tehdyistä ja tulevista varauksista) 
 • asiakkaan maksutapa- ja käyttäytymistiedot (mm. maksuviitetiedot) sekä laskutustiedot 
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistuminen) 
 • asiakaspalautetiedot; asiakkaiden tyytyväisyystiedot, palaute rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Nettisivujen kautta/sähköpostilla saatu palaute. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. 
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin. 
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. asiakkaan ilmoittama liikuntarajoite tai sairaus, joka on tarpeellinen hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi). 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@rukajarvenlomamajat.fi. 

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltä tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon tai antaessaan tietoja puhelin, sähköposti tai tiskiltä myyntitilanteessa. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Rukajärven Lomamajojen ulkopuolelle. Pyydettäessä asiakastietoja luovutetaan lain määräämille viranomaisille. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • Sportum Oy 

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Uutiskirjeen postituslistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12. Rekisterin suojausperiaatteet 

Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain Rukajärven Lomamajojen palveluksessa olevilla henkilöillä. Mökinomistajilla ja mökkien huoltajilla on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän omiin kohteisiinsa. Rekisterissä olevat tiedot sijaitsevat Sportum Oy:n palvelimella. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sportum Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon. 

13. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa “oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Rukajärven Lomamajoja sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rukajärven Lomamajat toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen pyyntö on saapunut Rukajärven Lomamajoille. 

14. Evästeet engl. cookies 

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Evästeitä käytetään mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. 

Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta. Käyttämällä verkkopalveluamme asiakas hyväksyy evästeiden käytön. 

Rekisterinpitäjä käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä (esim. Google Analytics, Google Adwords), jotka käyttävät myös evästeitä. Nämä evästeet tallennetaan myös asiakkaan koneelle ja ne mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin. Evästeiden kautta saadut tiedot rekisterinpitäjän sivuston käytöstä sisältäen IP-osoitteen siirretään ja tallennetaan kolmansien osapuolien serverille.